چگونه به فایل‌های نصب برنامه‌ها دسترسی داشته باشم؟