به هنگام پرداخت، اگر پرداخت مستقیم من فعال بود ولی موقع پرداخت به خطا خوردم چه اقدامی باید انجام دهم؟