آیا در پرداخت مستقیم اطلاعات بانکی من در ذخیره می‌شود؟