پول از حسابم کسر شده، اما برنامه را دریافت نکرده‌ام