هزینه‌ی حجم اینترنت مصرفی در بخش ویدیوی‌ کافه‌بازار چگونه محاسبه می‌شود؟