چطور اعتماد کنم که برنامه‌های بازار دستکاری نشده است؟