پشتیبانی

گزارش نظر نامناسب

اگر نظری را در بازار مشاهده کردید که شرایط انتشار نظر را نداشت یا به هر دلیلی به نظر شما نامناسب بود کافی است آن را گزارش کنید.

برای این کار کافی‌است علامت سه نقطه  واقع در گوشه نظر را لمس کنید و گزینه گزارش را انتخاب کنید:

در ادامه با تأیید گزارش و مشاهده عبارت «از بازخورد شما سپاسگزاریم» می‌توانید مطمئن باشید که گزارش شما به دست ما خواهد رسید.

در صورتی که چند کاربر دیگر نیز با شما هم عقیده باشند و این نظر را گزارش دهند، حتماً نظر بازبینی خواهد شد.