روش پرداخت از طریق سرویس اعتبار در بازار‌پی چگونه است؟