روش پرداخت از طریق پرداخت مستقیم در بازارپی چگونه است؟