آیا در پرداخت مستقیم اطلاعات بانکی من در «بازارپی» ذخیره می‌شود؟