از طریق «بازار‌پی» پرداخت انجام داده‌ام و پول از کیف پول یا حساب من کم شده ولی خدمت مورد نظر را دریافت نکرده‌ام، چه کار باید انجام دهم؟